Denne fane indeholder oplysninger af interesse for klubbens medlemmer.

  • Referater fra Generalforsamlinger.

  • Klubbens vedtægter

Generalforsamlinger

                                                                                                         04. februar 2023Referat af ordinær Generalforsamling i Taastrup Jazzklub den 25. januar 2023


Der var 34 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent.
Jens Klarskov blev enstemmigt valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.


2. Bestyrelsens beretning for 2022:

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Medlemstallet pr. 31.12.2022 var steget til 170.

Der var afholdt 3 aften-arrangementer i foråret.
- februar meldte Zebrass fra pga. Corona, så Spirit of New Orleans måtte træde til
med 3 dages varsel.
- marts havde vi River Jazz & Blues Band.
- april spillede Carling Family Band - med stor succes.

Der var afholdt 2 arrangementer i Blaakildegård.
Det første i juni med Bottos Jazz Band og i august med Vestre Jazzværk.

Desuden blev der afholdt Fest i Haven, hvor Taastrup Jazzklub stillede med et orkester, Paul Harrison Band.

Vi havde 3 arrangementer i efteråret:
Papa Piders Jazzband, Blå Mandag Jazzband og Zebrass.

Totalt har der til aftenarrangementerne været besøg af 502 medlemmer og 48 gæster, hvilket giver et gennemsnit på 92 deltagere pr. arrangement.

Formanden orienterede om møder, der var afholdt med All-That-Jazz, og JazzDanmark, samt om Musikudvalget i Taastrup, som administrerer kommunens tilskud til Taastrup Jazzklub.

Som kompensation for de aflyste arrangementer i 2021, vedtog generalforsamlingen i 2022 at give et kontingentfrit år til medlemmer, der havde betalt i 2021. Dette viste sig ikke at være lovligt iflg. Kommunen, men efter flere møder fik vi en afklaring, der sagde, at man som forening skal have mindst 5 medlemmer, der giver kr. 100,00 i kontingent, og dette krav kunne foreningen godt opfylde.

Der er kommet en ny leverandør af mad, hvilket har medført en (stor) prisstigning på den varme mad.

Bestyrelsen havde efterlyst flere hjælpere til vores arrangementer.
Der har heldigvis meldt sig et passende antal hjælpere, som får vores arrangementer til at fungere fint.

Formanden sluttede med en stor tak til Kommunen, Kulturhusenes personale, Musikudvalget og klubbens medlemmer for deltagelsen i klubarrangementerne - og hjælp med oprydning efter arrangementerne.

Beretningen blev taget til efterretning.


3. Regnskabet
Konstitueret kasserer Jørgen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent for 2023.
Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingentet på kr. 150,00.
Kontingentet blev vedtaget.

Kontingent for 2023 er kr. 150
- indbetales til
Nordea reg.nr. 2275
konto nr. 5153 101 550. (HUSK navn og adr.)

- eller med MobilePay på nummer 70644

- eller kontant ved et klubarrangement.


5. Fastsættelse af entré.
Bestyrelsen foreslog at fastholde entreprisen på kr. 75,00 for medlemmer og kr. 125,00 for gæster. Dette blev vedtaget.


6. a. Valg til bestyrelse for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne
Birthe Nielsen
Jytte Nørgaard
Jette Vernegren
blev valgt

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Jørgen Fjelstrup
Sekretær Birthe Nielsen
Kasserer Jette Vernegren
Bestyrelsesmedlem Jytte Nørgaard
Bestyrelsesmedlem Sven Åge Kloppenborg

b. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Gitte Mølbæk blev valgt som bestyrelsessupplement


7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Søren Rasmussen blev valgt som revisor.
Poul Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.


8. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag


9. Eventuelt.

Formanden orienterede om diverse punkter.

Bl.a. blev medlemmerne spurgt, om der var tilfredshed med den mad-leverandør, vi bruger. Det var der, og vi fortsætter derfor med denne leverandør.

Lydniveauet ved arrangementer blev diskuteret, og medlemmerne blev bedt om at kontakte bestyrelsen, hvis de havde kommentarer til lydniveauet under arrangementerne.

Det blev foreslået, at dansegulvet skulle flyttes ned i den anden ende af salen, men dette vil ikke være praktisk muligt.

Bestyrelsen efterlyste flere frivillige hjælpere, som kunne træde til, hvis de nuværende frivillige blev syge, eller af anden årsag ikke kunne stille op.

Formanden viste derefter rundt i jazzklubbens hjemmeside: www.Taastrupjazz.dk
Her ses Program for kommende sæson

Der var dejligt mange kommentarer fra de tilstedeværende aktive medlemmer.

Til sidst en stor tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.


Jens Klarskov Pedersen (dirigent)


Jørgen Fjelstrup (formand)


VEDTÆGTER§ 1.


1.1 Foreningens navn er Taastrup Jazzklub.
1.2 Foreningens hjemsted er Taastrup.
1.3 Foreningens adresse er identisk med formandens.


§ 2.

2.1 Foreningens formål er via musikarrangementer at fremme interessen
for jazzmusik i Høje-Taastrup kommune.

§ 3.

3.1 Enhver kan blive optaget som medlem.
3.2 Der betales et årligt kontingent, som vedtages på generalforsamlingen.
3.3 Ved indmeldelse efter 1. juli, betales halvt kontingent for det pågældende
År.
3.4 Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen, eller pr. mail. Ved udmeldelse i sæsonen tilbagebetales evt. resterende kontingent ikke.
Foreningens mailadresse ses på hjemmesiden: www.taastrupjazz.dk
Foreningens hjemmeside er: www.taastrupjazz.dk
3.5 Medlemskort er medlemsbevis.
3.6 Der betales entré ved arrangementerne. Entréen fastsættes på general-
forsamlingen. Ikke-medlemmer betaler gæsteentré.
Ved specielle arrangementer fastsætter bestyrelsen entréen.

§ 4.


4.1 Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i årets første kvartal, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller i mangel af mailadresse pr. brev.
Betalingen af kontingent skal være, inden eller på generalforsamlingen.
4.2 Følgende punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fastsættelse af entré
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

4.3 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indsendes skriftligt eller på mail til formandens mail adresse.
4.4 Ved afstemning har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved
Fuldmagt. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
4.5 Forslag til ændring af Vedtægterne kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 5.

5.1 Regnskabsår er kalenderåret
5.2 Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de påhvilende gældsforpligtelser.
5.3 De enkelte medlemmer samt bestyrelsen kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen af foreningens påhvilende gældsforpligtigelser.

§ 6.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 1/3 af medlemmerne
begærer dette skriftligt, til bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
6.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
6.3 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles emner der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

§ 7.

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Formand, kasserer, sekretær, samt yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
7.2 Foreningen tegnes af formand eller kasserer, således at blot en af disses underskrifter er bindende for foreningen.
7.3 Alle hverv er ulønnede.

§ 8.

8.1 Foreningen kan kun opløses på ekstraordinær generalforsamling.
8.2 Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på
Generalforsamlingens afgivne stemmer.
8.3 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Kulturelt Samråd.

Ovenstående Vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling 26. januar 2016


Dirigent
Formand
Jørgen Fjelstrup