Denne fane indeholder oplysninger af interesse for klubbens medlemmer.

  • Referater fra Generalforsamlinger.

  • Klubbens vedtægter

Generalforsamlinger

 
                                                                                                           30. juni 2021

Referat af ordinær Generalforsamling i Taastrup Jazzklub den 22. juni 2021

Der var 33 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent. Børge Mogensen blev enstemmigt valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning for 2020:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Medlemstallet var 148 den 31.12.2020

Det har været et meget specielt år med en del aflysninger pga. Corona-epidemien.

Der havde været afholdt 1 aftenarrangement i Medborgerhuset og 4 aftenarrangementer i Kulturhuset på Poppel Allé.
2 arrangementer på Blaakildegaard var blevet aflyst.
Jazzklubben havde bidraget med orkester til Fest i Haven i august.

Formanden orienterede om foreningen JazzDanmark samt om Musikudvalget i Taastrup, som administrerer kommunens tilskud til Taastrup Jazzklub.

En stor tak til kommunen, Kulturhusenes personale, og alle klubbens medlemmer for deres hjælp med oprydning efter arrangementerne.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet
Kasserer Bent Myhre fremlagde regnskabet, som blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingentet på kr. 150,00.
Samtidig foreslog bestyrelsen, at kontingentet også gælder for 2022.
Begge forslag blev vedtaget.

Kontingent for 2021 + 2022 er kr. 150
     - indbetales til
           Nordea reg.nr. 2275
           konto nr. 5153 101 550. (HUSK navn og adr.)

     - eller med MobilePay på nummer 70644


5. Fastsættelse af entré.
Bestyrelsen foreslog at fastholde entreprisen på kr. 75,00 for medlemmer og kr. 125,- for gæster. Dette blev vedtaget.


6. a. Valg til bestyrelse for 2 år.
Formand Jørgen Fjelstrup var ikke på valg.
Bent Myhre blev valgt som kasserer.
Birthe Nielsen blev valgt som sekretær.
Bestyrelsesmedlem Jytte Nørgaard blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Kristensen var ikke på valg.

b. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Svend Hammel og Sven Åge Kloppenborg blev valgt.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Søren Rasmussen blev valgt som revisor.
Ingelise Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.


8. Der var ingen indkomne forslag


9. Eventuelt.

Formanden orienterede om diverse punkter.

1. Entreen til Blaakildegaard skal fortsat være gratis.
Deltagerne vil blive afkrævet CoronaPas ved indgangen.

2. Kan ugedagen ændres eller skal det være en fredag.
Vi har i år holdt arrangement torsdag den 05. marts i Kulturhuset.

3. Lydniveau. Der havde været enkelte ved sidste arrangement, som klagede
over, at der var nogle personer, der talt meget højt under musikken.
Der blev opfordret til, at prøve at holde lydniveauet (nogenlunde) lavt, så der ikke tales for højt under musikken.
- men i pauserne og mellem numrene.

4. Grillmester Børge skal aflastes ved arrangementerne i Blaakildegaard.
Der skal gerne findes en grillmester, som kan grille under Børges ledelse.
(Efter mødet har der meldt sig en kvalificeret grill-hjælper)

5. Formanden viste rundt i jazzklubbens hjemmeside: www.Taastrupjazz.dk
Her ses Program for kommende sæson

Der var mange kommentarer fra de tilstedeværende medlemmer.

Til sidst en stor tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.Børge Mogensen (dirigent)Jørgen Fjelstrup (formand)


VEDTÆGTER§ 1.


1.1 Foreningens navn er Taastrup Jazzklub.
1.2 Foreningens hjemsted er Taastrup.
1.3 Foreningens adresse er identisk med formandens.


§ 2.

2.1 Foreningens formål er via musikarrangementer at fremme interessen
for jazzmusik i Høje-Taastrup kommune.

§ 3.

3.1 Enhver kan blive optaget som medlem.
3.2 Der betales et årligt kontingent, som vedtages på generalforsamlingen.
3.3 Ved indmeldelse efter 1. juli, betales halvt kontingent for det pågældende
År.
3.4 Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen, eller pr. mail. Ved udmeldelse i sæsonen tilbagebetales evt. resterende kontingent ikke.
Foreningens mailadresse ses på hjemmesiden: www.taastrupjazz.dk
Foreningens hjemmeside er: www.taastrupjazz.dk
3.5 Medlemskort er medlemsbevis.
3.6 Der betales entré ved arrangementerne. Entréen fastsættes på general-
forsamlingen. Ikke-medlemmer betaler gæsteentré.
Ved specielle arrangementer fastsætter bestyrelsen entréen.

§ 4.


4.1 Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i årets første kvartal, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller i mangel af mailadresse pr. brev.
Betalingen af kontingent skal være, inden eller på generalforsamlingen.
4.2 Følgende punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fastsættelse af entré
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

4.3 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indsendes skriftligt eller på mail til formandens mail adresse.
4.4 Ved afstemning har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved
Fuldmagt. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
4.5 Forslag til ændring af Vedtægterne kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 5.

5.1 Regnskabsår er kalenderåret
5.2 Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de påhvilende gældsforpligtelser.
5.3 De enkelte medlemmer samt bestyrelsen kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen af foreningens påhvilende gældsforpligtigelser.

§ 6.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 1/3 af medlemmerne
begærer dette skriftligt, til bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
6.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
6.3 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles emner der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

§ 7.

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Formand, kasserer, sekretær, samt yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
7.2 Foreningen tegnes af formand eller kasserer, således at blot en af disses underskrifter er bindende for foreningen.
7.3 Alle hverv er ulønnede.

§ 8.

8.1 Foreningen kan kun opløses på ekstraordinær generalforsamling.
8.2 Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på
Generalforsamlingens afgivne stemmer.
8.3 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Kulturelt Samråd.

Ovenstående Vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling 26. januar 2016


Dirigent
Formand
Jørgen Fjelstrup