Denne fane indeholder oplysninger af interesse for klubbens medlemmer.

  • Referater fra Generalforsamlinger.

  • Klubbens vedtægter

Generalforsamlinger

Referat af Generalforsamling i Taastrup Jazzklub 22/1-2019.
 
Referat af ordinær Generalforsamling i Taastrup Jazzklub den 22-01-2019.

Der var 35 fremmødte medlemmer inkl. Bestyrelsen.

1. Valg af dirigent. Børge Mogensen blev enstemmigt valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Medlemstallet var ca. 98 den 31.12.2018, men er steget til ca. 110 medlemmer i januar 2019.
Der havde været afholdt 5 aften-arrangementer samt 2 arrangementer i Blaakildegård,
Plus deltagelse ved Fest i Haven i Kulturcenteret.
Der var tilfredshed med madens kvalitet, efter der er kommet ny kok.

En stor tak til kommunen, Medborgerhusets personale, og alle klubbens medlemmer for deres hjælp med oprydning efter arrangementerne.

Beretningen blev godkendt.


3. Regnskabet
blev fremlagt af kasserer Erling Schmidt. Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev i 2018 fastsat til 150,- kr. for 2019.
Der var en del debat om den hidtidige praksis med at fastsætte kontingentet for det næste kalenderår.
Kontingentet for 2020 bliver først fastsat ved generalforsamlingen i 2020.


5. Fastsættelse af entré.
Bestyrelsen foreslog at sætte entreprisen op til kr. 75,00 for medlemmer og kr. 125,- for gæster.
Afstemningen viste 3 imod forslaget. Forslaget blev derfor vedtaget.


6. a. Valg til bestyrelse for 2 år.
Formand Jørgen Fjelstrup var ikke på valg.
Kasserer Erling Schmidt ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Bent Myhre som kasserer. Bent blev valgt.
Som sekretær foreslog bestyrelsen Birthe Nielsen. Birthe blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Jytte Nørgaard blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Kristensen var ikke på valg.

b. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Svend Hammel og Sven Aage Kloppenborg blev valgt.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Ingelise Kristensen blev valgt som revisor.
Søren Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.


8. Der var ingen indkomne forslag


9. Eventuelt.
Formanden ville gerne høre kommentarer til forskellige tiltag
- evt. at opkræve entre til Blaakildegård arrangementerne?
- etablering af et rygebord i et hjørne på Blaakildegård
- ændring af ugedagen for jazz aftenerne?
- tilfredsheden med maden til arrangementerne.
- kan vi få sponsorer til klubben?
- kan der lægges trægulv til arrangementerne i Blaakildegård? Kunne bruges som dansegulv.

Der var mange kommentarer fra de tilstedeværende medlemmer.

Derefter havde formanden en
kort gennemgang af klubbens hjemmeside med bl.a.
- Program for kommende sæson
- og siden For medlemmer med Vedtægter og GF-referater.

desuden en demonstration af, hvordan man fra sin egen Facebook kommer ind i Taastrup Jazzklub’s Facebook.


Til sidst en stor tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.Børge Mogensen (dirigent)Jørgen Fjelstrup (formand)
VEDTÆGTER§ 1.


1.1 Foreningens navn er Taastrup Jazzklub.
1.2 Foreningens hjemsted er Taastrup.
1.3 Foreningens adresse er identisk med formandens.


§ 2.

2.1 Foreningens formål er via musikarrangementer at fremme interessen
for jazzmusik i Høje-Taastrup kommune.

§ 3.

3.1 Enhver kan blive optaget som medlem.
3.2 Der betales et årligt kontingent, som vedtages på generalforsamlingen.
3.3 Ved indmeldelse efter 1. juli, betales halvt kontingent for det pågældende
År.
3.4 Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen, eller pr. mail. Ved udmeldelse i sæsonen tilbagebetales evt. resterende kontingent ikke.
Foreningens mailadresse ses på hjemmesiden: www.taastrupjazz.dk
Foreningens hjemmeside er: www.taastrupjazz.dk
3.5 Medlemskort er medlemsbevis.
3.6 Der betales entré ved arrangementerne. Entréen fastsættes på general-
forsamlingen. Ikke-medlemmer betaler gæsteentré.
Ved specielle arrangementer fastsætter bestyrelsen entréen.

§ 4.


4.1 Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i årets første kvartal, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller i mangel af mailadresse pr. brev.
Betalingen af kontingent skal være, inden eller på generalforsamlingen.
4.2 Følgende punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fastsættelse af entré
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

4.3 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indsendes skriftligt eller på mail til formandens mail adresse.
4.4 Ved afstemning har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved
Fuldmagt. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
4.5 Forslag til ændring af Vedtægterne kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 5.

5.1 Regnskabsår er kalenderåret
5.2 Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de påhvilende gældsforpligtelser.
5.3 De enkelte medlemmer samt bestyrelsen kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen af foreningens påhvilende gældsforpligtigelser.

§ 6.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 1/3 af medlemmerne
begærer dette skriftligt, til bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
6.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
6.3 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles emner der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

§ 7.

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Formand, kasserer, sekretær, samt yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
7.2 Foreningen tegnes af formand eller kasserer, således at blot en af disses underskrifter er bindende for foreningen.
7.3 Alle hverv er ulønnede.

§ 8.

8.1 Foreningen kan kun opløses på ekstraordinær generalforsamling.
8.2 Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på
Generalforsamlingens afgivne stemmer.
8.3 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Kulturelt Samråd.

Ovenstående Vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling 26. januar 2016


Dirigent
Formand
Jørgen Fjelstrup